open menu

Fine arts exhibition

We would like to draw your attention to the annual exhibition of the second-year Fine Arts Maastricht students at Hogeschool Zuyd.


After the Fine Arts students have completed their first year and have mastered the basic concepts of visual art, the program is professionally deepened in the second year.


First of all, in the first period of the second year students start with the course ceramic-plastic shaping with the compilation of a text according to the cut-up method of the writer / poet William Burroughs. This text is composed at random from newspaper headlines, words and short sentences. The selection for the text components takes place intuitively; there is no preconceived plan about the content of the text. This process is repeated a number of times, so that eventually a final text is created without a concept or idea, but with an accidental new interpretation.


This process is followed by selecting a user object at random, for example a bottle, a key, etc. This object is translated into a ceramic copy by a technical conversion. An image of the original user object is created. Then, in response to the image that has arisen, the question is asked to give a new context to this, so that a new meaning for the image can arise. Some students are able to come up with that new context. With others this only occurs when the new ceramic object leaves the workplace and ends up in its own studio. In many cases the image interacts with the other disciplines, such as painting, video, photography, and new formal, conceptual or content-related associations emerge.


In period 2 it is then expected that the resulting work will be presented in an exhibition. The students must independently take care of the exhibition location, the presentation form and the PR. Of course under the supervision of the subject teacher.


The current second-year students have managed to realize the exposition location outside the academy building in collaboration with the department of Economics and Culture of the municipality of Maastricht. The exhibition takes place in the former Xenos store, Spilstraat 6c20 (Entredeux building) within the limited time frame of three days, namely from Friday the 2nd to Saturday the 3rd of February 2018, from 11:00 to 17:00.


The opening will take place on Thursday 1 February at 5 pm.


You are very welcome to come and view the work on location during these exhibition days.Graag vestig we de aandacht op de jaarlijks terugkerende expositie van de tweedejaarsstudenten Fine Arts Maastricht van de Hogeschool Zuyd.


Nadat de Fine Arts studenten de propedeuse afgerond hebben en zich de basale begrippen van het beeldend werken eigen hebben gemaakt, wordt het programma in het tweede jaar vakmatig verdiept.


Allereerst beginnen de studenten in periode 1 van het tweede jaar in het vak keramisch-plastisch vormgeven met het samenstellen van een tekst volgens de cut-up methode van de schrijver/dichter William Burroughs. Deze tekst wordt at random samengesteld uit krantenkoppen, woorden en korte zinnen. De selectie voor de tekstonderdelen vindt intuïtief plaats; er is geen vooropgezet plan over de inhoud van de tekst. Dit proces wordt een aantal keren herhaald, zodat uiteindelijk een eindtekst ontstaat zonder concept of idee, maar met een toevallige nieuwe duiding.


Dit proces wordt opgevolgd door het at random kiezen van een gebruiksobject bijvoorbeeld een fles, een sleutel enz. Dit object wordt door een technische omzetting vertaald naar een keramische kopie. Er ontstaat een beeld van het oorspronkelijke gebruiksobject. Vervolgens wordt naar aanleiding van het ontstane beeld de vraag gesteld hieraan een nieuwe context te geven, waardoor er een nieuwe betekenis voor het beeld kan ontstaan. Sommige studenten zijn er toe in staat om die nieuwe context te bedenken. Bij anderen ontstaat dat pas op het moment dat het nieuwe keramisch object de werkplaats verlaat en in het eigen atelier terecht komt. In veel gevallen gaat het beeld een interactie met de andere vakdisciplines aan, zoals schilderen, video, fotografie, en ontstaan er nieuwe formele, conceptuele of inhoudelijke associaties.


In periode 2 wordt vervolgens verwacht dat het ontstane werk gepresenteerd wordt in een expositie. De studenten dienen zelfstandig de expositielocatie, de presentatievorm en de pr voor hun rekening te nemen. Uiteraard onder de begeleiding van de vakdocent.


De huidige tweedejaarsstudenten hebben het voor elkaar gekregen om de expositielocatie buiten het academiegebouw te realiseren in samenwerking met de afdeling Economie en Cultuur van de gemeente Maastricht. De expositie vindt plaats in de voormalige Xenoswinkel, Spilstraat 6c20 (Entredeux gebouw) binnen de beperkte tijdsomvang van drie dagen, te weten van vrijdag 2 tot en met zaterdag 3 februari 2018, van 11:00 uur tot 17.00 uur.


De opening vindt plaats op donderdag 1 februari aanstaande om 17.00 uur.


U bent gedurende deze expositiedagen van harte welkom om het werk op locatie te komen bekijken.

Bekijk meer nieuws items.