open menu

Jules Wanten - 2019

Michelle Cornelissen - 2019

Natalia Rumiantseva - 2019

Empar Juanes Sanchis - 2019

Ashley Luypaers - 2019

Julina Bezold - 2019

Jolieke Kessels - 2019

Daan Snippe - 2019

Sanni Yerna - 2019

Tom Bickle - 2019

Max Niereisel - 2019

Desiree Malessa - 2019

Dana Lipka - 2019

Jessie Witters - 2018

Luisa Sugaipov - 2018

Rob Schoffels - 2018

Alex Schul - 2018

Veronika schoberer - 2018

Kalkidan Hoex - 2018

Helen Hentschke - 2018

Goya Heeren - 2018

Valéry Fiddelaers - 2018

sam schobbe - 2018

Marcia Neuner - 2018

Anouk Sijben - 2018

Leonie Luger - 2018

Rachelle hornesch - 2018

PIA WALTER - 2018

NIENKE CREEMERS - 2018

NIEKE VERKENNIS - 2018

NICOLE BARENTS - 2018

NATHAN KLEIN - 2018

MICHELLE ZWINKELS - 2018

LISA ORTSEN - 2018

Anke bos -2018

Bojanna Aleksić - 2018

Laura van der spoel - 2018

Hendrik Jan Soet - 2017

Djillie Roes - 2017

Ghislaine Ortmans - 2017

Iris Cleassens - 2017

Iris Cleassens - 2017

Marleen Boot - 2017

Marleen Boot - 2017

Lise van Wetten - 2017

Carolin Marx - 2017

Carolin Marx - 2017

Johanna Hehemeyer-Curten - 2017

Johanna Hehemeyer-Curten - 2017

Anna Davies - 2017

Domino Vugts - 2016

Maarten van Mulken - 2016

Caro Bruijnaers - 2016

Sanne Hendriks - 2016

Sen doesborgh - 2016

Victoria Sophie Keller - 2016

Glenn Mosterd - 2016

Dieke Denissen - 2016

Mia Wolff Metternich - 2016

Carly Theelen - 2016

Design

De overkoepelende designopleiding van MAFAD bestaat uit de domeinen Body, Object en Material. Deze verschillende studierichtingen snijden dwars door de traditionele academische orde en maken unieke cross-disciplinaire verbanden en samenwerkingen mogelijk. De student gaat binnen het gekozen domein op zoek naar een eigen, origineel, beeldend vocabulaire. Het doel van de designopleiding is het vormen van een eigen designvisie en deze voelbaar, zichtbaar en bespreekbaar maken.

MAFAD biedt de student een speelveld waarin ruimte wordt geven om met verschillende thema’s aan de slag te gaan. Met de domeinen Body, Object, Material verlaat de opleiding de conventionele leervorm en speelt de academie een begeleidende in plaats van sturende rol. De student gaat al onderzoekend het ruime veld van design verkennen en komt in aanraking met verschillende materialen, technieken en de diverse manieren van conceptontwikkeling binnen de designpraktijk.

Studenten aan de Designafdeling van MAFAD zijn gedreven, kritisch en onderzoekend. Studenten zijn zelfredzaam en geven direct richting aan hun eigen opleiding. Door al vroeg kennis te maken met het vormgeven van de eigen leeromgeving, worden studenten voorbereid op de verschillende beroepscontexten waarbinnen design van vandaag en morgen opereert.

De designafdeling van MAFAD bestaat uit de domeinen Body, Object en Material. Deze drie gebieden omvatten de diversiteit aan werkvelden waarbinnen de ontwerper zich profileert, los van het traditioneel disciplinair denken. Bij Body, Object en Material specialiseert de student zich vanaf het tweede studiejaar binnen een bepaalde designcontext waarin een cross-disciplinaire houding noodzakelijk is. Er wordt gewerkt vanuit een concreet startpunt, het lichaam, het object of het materiaal, daarbinnen en daarbuiten kan de student zich vrij bewegen en de mogelijkheden aftasten.

Body

In het domein Body is het menselijk lichaam de basis; het lichaam als ultieme omgeving voor jouw werk. Je onderzoekt de actualiteit en historie, identiteit en maatschappelijke vraagstukken en je ontwikkelt een eigen mening, stijl en gevoel voor ontwerpen. Uiteindelijk kan je afstuderen met alles wat zich verhoudt tot het menselijk lichaam. Jouw werk vertelt iets over identiteit, schoonheid en maatschappelijke relevantie, het bestudeert het lichaam en reageert daar op.

Object

In het domein Object verhoud je je als ontwerper tot “het voorwerp” in de breedste zin van het woord, vanuit hier ben je in staat om te reageren op en te communiceren met de omgeving en de wereld. Je speelt met formaat, tactiliteit en materiaal. Tijdens de opleiding Object onderzoek je de vorm en toepassing van je ontwerpen. Je kan jouw concept materialiseren tot een ruimtelijk object en het in een context plaatsen waarin je reageert op de sociale aspecten van gebruik en gebruiker. Je weet je te profileren en te onderscheiden en maakt objecten die verwonderen, dienstbaar zijn, intrigeren of juist een discussie opwekken.

Material

Materiaal is het begin en het eind van een product, het meest sensitieve element, versierend, ambachtelijk of industrieel. Materiaal is de bouwstof van alle design, zonder materiaal bestaat een ontwerp niet. Materiaal kan een uitgangspunt op zichzelf zijn of een toegevoegde waarde hebben voor een vorm of product hebben. Het is innovatief, verhalend, interactief, oogstrelend en tot de verbeelding sprekend; een bouwstof, grondstof en praatstof. Werkend vanuit het materiaal sta je aan de basis, en kan je werelden ontdekken die nog niet ontgonnen zijn. Bij Material haal je inspiratie uit materiaal, werk je met, onderzoek je en ontwerp je (met) materiaal.

Master Fine Art and Design - Artistic Matters

De tweejarige master Fine Art and Design - Artistic Matters, track Jewellery, sluit inhoudelijk aan op de bachelor fase Design. Zie het tabblad 'Master' voor meer informatie.


MAFAD's overarching design training consists of Body, Object, and Materials sectors. These different fields of study transect the traditional academic order and enable unique cross-disciplinary relationships and collaboration. Students seek out their own original, visual vocabulary within their chosen sector. The purpose of design training is to create one's own design vision and make it tangible, visible, and discussable.

MAFAD provides students with a field of play that creates space for different topics. With the Body, Object, and Material sectors the programme leaves the conventional educational model behind, with the academy playing a guiding role instead of a controlling one. Students will already begin to explore the wide field of design and be exposed to different materials, techniques, and the different methods of concept development within design practice.

Students in the Design Department of MAFAD are driven, critical, and inquisitive. They are self-reliant and give direction to their own education. By familiarising themselves at an early stage with the design of their own learning environment, students are prepared for the various professional contexts in which design operates both now and in the future.

The design department at MAFAD consists of the Body, Object, and Materials sectors. These three areas cover the diverse range of professional fields the designer may find themselves in, irrespective of traditional disciplinary thinking. In Body, Object, and Materials starting from the second year of study, students will specialise in a particular design context where a cross-disciplinary attitude is a necessity. The starting point is concrete – body, object or material, inside and out – and students can then move freely within that, exploring all the possibilities.

Body

The human body is the foundation for the Body sector, where we see the body as the ultimate environment for your work. You will research both the present day and history, identity, and social issues, and then develop your own opinion, style, and sense of design. Ultimately, you can graduate in anything that relates to the human body. Your work speaks in some way to identity, beauty, and social relevance; it studies the body and responds to it.

Object

In the Object sector, you as a designer relate to the 'object in the broadest sense of the word. From that starting point, you can respond to and communicate with the environment and the world. You will play with size, tactility, and materials. In the Object course, you will study the shape and application of your designs. You can see your concept materialise into a spatial object and place it in a context in which you respond to the social aspects of use and user. You will know how to profile and distinguish yourself, creating objects that awaken wonder, serve a purpose, intrigue, or simply start a discussion.

Material

Materials are the beginning and end of a product, the most sensitive element, whether decorative, artisanal, or industrial. Materials are the building blocks of all designs; without materials, a design cannot exist. Materials can be a starting point in themselves or give added value to a design or product. It is innovative, narrative, interactive, eye-catching, and imaginary – a building material, a raw material, and a topic of conversation. Using materials as a starting point puts you at the foundation of everything, and you can discover worlds that have not yet been explored. In Materials, you will get inspiration in, work with, research, and design with materials.

Master Fine Art and Design - Artistic Matters

The master program Fine Art and Design - Artistic Matters, track Jewellery, follows the Bachelor's Design phase well. For more information about the master program, see 'Master'.