open menu

home

Mafad

De Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) wordt gevormd door de bacheloropleidingen Fine Arts | Autonome Beeldende Kunst en Design, en de nieuwe Engelstalige masteropleiding POLIS – the learning community: artistic practices as debating laboratories.

MAFAD is gelegen in het historische centrum van Maastricht en is gehuisvest in een uniek gebouw van de Heerlense architect Wiel Arets, en in het ernaast gelegen studiogebouw van Cuyper midden in Maastricht. MAFAD beschikt over excellente studiofaciliteiten en hoogwaardige werkplaatsen. Door de centrale ligging in de Euregio is MAFAD een kunstinstelling met een internationaal profiel.

Binnen de opleidingen van MAFAD worden autonome attitudes, interdisciplinaire netwerken, debat en heterogene samenwerking gestimuleerd. MAFAD maakt een persoonlijk, flexibel en open kunstonderwijs mogelijk in een non-hiërarchische leeromgeving. De zgn. learning community als didactisch model staat voor het gezamenlijk en gelijkwaardig delen van kennis waarin de expertise uit elke richting kan komen: van student en docent, extern en intern.

MAFAD stelt de student in staat zich te ontwikkelen tot kunstenaar of vormgever met een sterke eigen artistieke visie. De studenten van MAFAD zijn nieuwsgierig, proactief en betrokken. Bij MAFAD is de student auteur van zijn/haar eigen leeromgeving. De student leert al onderzoekend zelf vorm en inhoud te geven aan de studie en de toekomstige beroepspraktijk. Samen met de academie leert de student de eigen artistieke motivaties, persoonlijke drijfveren en/of maatschappelijke urgentie te onderzoeken en te benoemen. De student vormt een eigen artistiek standpunt waarmee betekenisvolle objecten, processen en producten kunnen worden ontwikkeld.

MAFAD is onderdeel van de faculteit van de kunsten Maastricht en Zuyd Hogeschool.


The Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) consists of Bachelor's programmes in Fine Arts | Autonomous Fine Arts and Design and the new English-language Master's programme, POLIS – the learning community: artistic practices as debating laboratories.

MAFAD is located in Maastricht's historic city centre, housed in a unique building designed by Heerlen architect Wiel Arets, and the neighbouring Cuyper studio building in the heart of Maastricht. MAFAD boasts excellent studio facilities and high-quality workshops. Thanks to its central location in the Euregio, MAFAD is an art institution with an international profile.

Autonomous attitudes, interdisciplinary networks, debate, and heterogeneous collaboration are encouraged in MAFAD's programmes. MAFAD facilitates personal, flexible, and open art education in a non-hierarchical learning environment. The learning community as a didactic model represents joint and equal knowledge sharing, in which the expertise can come from any direction: from student and lecturer, internally and externally.

MAFAD enables students to develop into an artist or designer with their own strong artistic vision. MAFAD students are curious, proactive, and engaged. At MAFAD, students are the authors of their own learning environment: they learn to be inquisitive and give form and substance to their courses and future professional practice themselves. Together with the academy, students learn to investigate and name their own artistic motivations, personal drivers, or social urgency. The student develops their own artistic perspective that enables them to develop meaningful objects, processes, and products.

MAFAD is part of the Maastricht Academy of Fine Arts and Design faculty of the arts and Zuyd University of Applied Sciences.

MAFAD | Herdenkingsplein 12 | 6211 PW | Maastricht

Postbus 531
6200 AM
Maastricht

T +31 (0)43 346 66 70

T +31 (0) 6 34 38 46 82